Uitkeringen in de vrijstaat Toscali - Toscali

Ga naar de inhoud
Economie en belastingen

De volgende voorzieningen zijn geregeld:

Iedere inwoner met het paspoort van Toscali heeft recht op een basisinkomen.
Er is geen staatsgebonden vangnet voor ziekte of werkloosheid. Dat is een zaak van werkgevers en werknemers.

Er is geen (staats) werkloosheid uitkering. Het staat werkgevers en werknemers vrij hier zelf iets voor te regelen.
Pensioenvoorziening boven het basisinkomen is vrijwillig. Het staat commerciële bedrijven vrij om hier een product voor in de markt te zetten. Klanten moeten minstens één keer per jaar in staat zijn om over te stappen naar een andere aanbieder, tenzij de klant er voor heeft gekozen om dat recht los te laten.

Vreemdelingen hebben geen recht op een basisinkomen of andere staatsgeboden uitkering.

Erkende vluchtelingen krijgen echter wel een tijdelijk basisinkomen. In de eerste twee jaar wordt ieder kwartaal de status bezien. Na twee jaar aanwezigheid wordt ieder jaar bezien of er nog redenen zijn de vluchteling deze status te laten behouden. Als de situatie binnen vijf jaar zo is dat er geen gevaar voor eigen leven meer is, dan stopt het basisinkomen. We sturen niemand terug. Erkende vluchtelingen mogen hier werken, maar als het basisinkomen vervalt, dan is het aan de werkgever om te bezien of deze het risico over de vluchteling over wil nemen.
Na vijf jaar erkend vluchtelingenschap gaat de periode in die kan gelden voor het verkrijgen van het paspoort. Als na tien jaar de situatie nog altijd zo is dat de vluchteling niet terug kan, dan kan deze het Toscaliaanse paspoort aanvragen. Als dat verkregen is, dan is de vluchteling (18+) een inwoner met alle rechten en plichten.


Criminele vreemdelingen worden terug naar hun eigen land gestuurd.

Vreemdelingen die hier zonder paspoort komen en geen duidelijkheid geven over hun herkomst worden geïnterneerd en moeten gedwongen werk verrichten zoals gebruikelijk in het gevangeniswezen. De straf voor het niet meewerken aan het onderzoek naar hun herkomst is een jaar werkkamp. Na dat jaar kunnen ze een aanvraag doen om elders ontvangen te worden. Wil niemand ze hebben, dan blijven de geïnterneerd tot ze wel meewerken aan de vaststelling van hun herkomstland.


Voorstel regeling vluchtelingen en niet paspoort houders:


Erkende vluchtelingen krijgen een visum voor een jaar dat ieder kwartaal wordt beoordeeld. Na twee jaar komt er een jaarlijkse beoordeling.
 
 
Andere personen (zijnde niet-ingezetenen van Toscali) kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een visum krijgen (niet kostenloos) dat geldig is voor een jaar, in de vorm van een stempel in hun paspoort. Deze voorwaarden zijn:
 
-          Men moet jaarlijks kunnen aantonen in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
 
-          Men heeft, bij een bank in Toscali, een rekening met daarop tenminste Eur 20.000 (?) (of de tegenwaarde in tosca's) per persoon. Dit bedrag moet tenminste 3 maanden op de rekening staan voorafgaande aan de visumaanvraag. Of men heeft, aantoonbaar, een inkomen van tenminste Eur 20.000 per jaar.
 
-          Elke 3 maanden dient men kenbaar te maken waar men verblijft.
 
-          Jaarlijks ondertekent men een verklaring dat hij/zij zich niet met criminele aktiviteiten en/of sexuele misdrijven bezighoudt c.q. heeft bezig gehouden.
 
-          Indien men met de politie in aanraking is gekomen, krijgt men strafpunten. Hiervan wordt aantekening gemaakt bij het visum. Indien binnen 5 jaren een maximum aantal strafpunten wordt bereikt volgt onmiddelijke intrekking van het visum.
 
-          Om te werken heeft men een werkvergunning nodig, aan te vragen door de werkgever.
Terug naar de inhoud